Günal Hukuk Bürosu
Av. Gurur Gaye Günal
Ankara
English Türkçe
 
Home » Hukuk Bürosu » Çalışma Alanları » Tüketici Hukuku
21.Kas.2010

Tüketici Hukuku

Borçlar Hukuku anlamında bir borç ilişkisinde, tarafların kural olarak eşit ya da benzer koşullar altında bulundukları varsayımı hakimdir. Borç ilişkilerini düzenleyen Borçlar Kanunu da bu varsayım doğrultusunda düzenlenmiş ve taraflara ilişkin hükümlerde eşitlik ilkesi benimsenmiştir.

Borçlar Hukuku alanında benimsenmiş olan bu temel prensibin bütün hukuki ilişkilerde uygulanması, gerek sosyal adalet ilkesiyle gerekse de hukuk devleti ilkesiyle uyuşmayacak neticeler doğuracaktır. Borçlar Hukukunun kimi ilkelerinin ve hükümlerinin cevap veremediği bu gibi hukuki ilişkileri düzenlemek ve taraflar arasındaki dengesizliği mümkün oldukça ortadan kaldırmak amacıyla yasakoyucu, özel kanunlar ve düzenlemeler getirmiştir. Bu özel ilişkileri düzenleyen hukuk dallarından biri de Tüketici Hukukudur.

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un birinci maddesi amaç maddesi olup söz konusu kanunun amacı şu şekilde ifade edilmiştir:

"Bu Kanunun amacı, (...) kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir."       

İlgili kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, kanunkoyucu tüketiciyi, üretici karşısında korunmaya muhtaç olarak görmüş ve tüketici kesim lehine, onu koruyacak ve gözetecek hükümler getirmiştir. Ayrıca, Tüketici Hukukunun bu özel mahiyeti göz önüne alınarak söz konusu hukuk dalından doğan uyuşmazlıkları çözmek için de Tüketici Mahkemeleri kurulmuştur.

Günümüzde uyguluma alanı gün geçtikçe artan ve bir çok uyuşmazlığa konu olan Tüketici Hukuku başlıca şu işlem ve davaları ihtiva etmektedir:

 • Tüketici Sözleşmeleri
 • Genel İşlem Şartları
 • Tüketiciye sağlanan haklar:
  • Seçimlik haklar
   • Sözleşmenin feshi (bedelin iadesi)
   • Satış fiyatının indirilmesini isteme
   • Ayıplı malın ayıpsızıyla değiştirilmesini isteme
   • Ayıplı malın ücretsiz onarımını isteme
  • Tazminat isteme hakkı
   • Sözleşmenin feshi halinde tazminat
   • Sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat
 • Ayıplı hizmet satışlarında uygulanacak kurallar
 • Satıştan kaçınma
 • Taksitli satışlar
 • Kampanyalı satışlar
 • Kapıdan satışlar
 • Tüketici kredisi
 • Süreli yayınlara abone olan tüketicilerin korunması
 • Etiket koyma zorunluluğu
 • Tarife ve fiyat listesi asma yükümlülüğü
 • Garanti belgesi verme zorunluluğu
 • Tanıtma ve kullanma kılavuzu ile birlikte satma zorunluluğu
 • Bakım ve onarım hizmetleri verme zorunluluğu
 • Ticari reklamlar ve ilanlar
 • Zararlı ve tehlikeli mal ve hizmetlerde bilgilendirme ve uyarıda bulunma yükümlülüğü
 • Kalite denetimi ve belgelendirilmesi
 • Üretimin ve satışın durdurulması ile malın toplatılması talepleri
 • 4077 sayılı kanun hükümlerine aykırı fiillere uygulanacak cezalar

Günal Hukuk Bürosu olarak, Tüketici Hukuku alanında karşılaşacağınız sorunlar ve tarafı olduğunuz uyuşmazlıklar karşısında, hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sunmak üzere daima hazırız.