Günal Hukuk Bürosu
Av. Gurur Gaye Günal
Ankara
English Türkçe
 
Home » Hukuk Bürosu » Çalışma Alanları » Kooperatif Hukuku
21.Kas.2010

Kooperatifler Hukuku

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun birinci maddesinde kooperatif şu şekilde tanımlanmıştır:

"Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir."

Söz konusu tanımdan da anlaşılacağı üzere kooperatifler, ticari ortaklıklardan farklı olarak, kar paylaşma gibi ticari bir amaç gözetmez, bireyin ekonomisinin geliştirilmesini hedeflerler. Bu sebeple de kooperatif tüzelkişilikleri, üçüncü kişilerle değil, yalnızca kendi ortakları ile hukuki işlemler yaparlar. Ortakdışı işlem yasağı olarak addedilen bu kuralın ihlali halinde kooperatiflerin, kar amacı taşıyan ticari ortaklıklardan herhangi bir farkı kalmaz. Zira kooperatiflerin, sosyal bir ihtiyaç neticesinde kişilerin karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle ortak ekonomik menfaatlerini sağlayıp koruma amacıyla ortaya çıkmış kişi birlikleri olduklarından doğası gereği, içe dönük yapıda olmaları gerekmektedir. 


Kooperatifler hukuku alanında karşılaşılabilecek başlıca işlemler şu şekildedir:

 • Kooperatifin kuruluş aşaması:
  • Ana sözleşmenin hazırlanması
  • İzin
  • Tescil
  • Ayni sermayenin konulması ve bir işletme veya aynın devralınması
  • Ana sözleşme değişikliği
  • Temlik taahhütleri
 • Ortak sıfatının kazanılması
  • Aslen iktisap
  • Giriş isteminin kabulüyle iktisap
  • Payın devralınmasıyla iktisap
  • Ortaklığın iktisabı
 • Ortak sıfatının yitirilmesi
  • Ortaklıktan çıkma
  • Payın devriyle ortak sıfatının yitirilmesi
  • Çıkarılma
  • Ortaklık sıfatının kendiliğinden yitirilmesi
  • Ayrılma payı
 • Ortakların hakları ve borçları
 • Ortakların sorumlulukları
 • Kooperatifin hesapları
 • Kooperatifin örgütü
 • Kooperatiflerin dağılması

Kooperatifler hukuku dalında karşılaşacağınız sorunlar karşısında, hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sunmak üzere Günal Hukuk Bürosu olarak her zaman hazırız.