Günal Hukuk Bürosu
Av. Gurur Gaye Günal
Ankara
English Türkçe
 
Home » Hukuk Bürosu » Çalışma Alanları » Marka & Patent Hukuku
21.Kas.2010

Marka ve Patent Hukuku

İçinde bulunduğumuz bilgi çağında, toplumların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimlerinin kaynağını fikir üretimi ve buna bağlı olarak meydana gelen teknolojik yenilik ve buluşlar oluşturmaktadır. Etkili bir patent sisteminin varlığı ise gerek yurt içinde gerekse yurtdışında iktisadi büyümenin anahtarı olarak ifade edilmektedir. Fikir ürünlerinin etkin biçimde korunması buluş faaliyetlerinin teşvik edilmesini sağlayarak teknolojik yenilenme ve gelişmeyi tetikleyecek ve bu da yabancı yatırımcılar tarafından yatırımın yapılacağı ülkenin seçiminde önemli bir kıstası oluşturacaktır. Fikir ürünlerinin korunmasının beraberinde getireceği teknoloji transferi ise ülkenin kalkınma hızının ve dış ticaret hacminin artışı sonucunu doğuracaktır.

Yeni buluş ve tasarımların, sunulan hizmetlerin kişilik kazanabilmesi ve bu suretle ilgili piyasada ayırt edilebilmelerini sağlamak amacıyla işletmeler, tanıtıcı ve temsil edici niteliği haiz markalar kullanmaktadırlar.

Patent ve Marka Hukukuna ilişkin tarafınıza sunabileceğimiz başlıca konular şunlardır:

  • Tescil İşlemleri (Ulusal Patent Başvurusu-Uluslararası Patent Başvurusu)
  • Patentten/ Markadan Doğan Hakkın Sona Ermesi

           -Koruma Süresinin sona ermesi

           -Vazgeçme

           -Hükümsüzlük

  • Patentten/Markadan Doğan Hakka Tecavüz Halinde Açılabilecek Davalar

          1- HUKUK DAVALARI

          a) Tespit Davaları

           -  Delillerin Tespiti

           -  Tecavüzün Tespiti Davası

           -  Tecavüzün Mevcut Olmadığı Hakkında Dava

           b)    Eda Davaları

           -  Tecavüzün Önlenmesi (Men-i) Davası

           -  Tecavüzün Kaldırılması (Ref-i) Davası

           -  Tazminat Davaları

                    o Maddi Tazminat Davası

                    o Manevi Tazminat Davası

                    o İtibar Tazminat Davası

           - Gasp Davası

Yukarıda belirtmiş olduğumuz hukuk davalarında ileri sürülebilecek talepler arasında şunlar sayılmaktadır:

o İhtiyati Tedbir ve Gümrükte El Koyma

o Ürün ve Araçlara El Koyma

o Ürün ve Mallar Üzerinde Mülkiyet Hakkının Tanınması

o Ürün ve Malların Şekillerinin Değiştirilmesi

o Mahkeme Hükmünün İlgililere Tebliği veya Kamuya İlan Yoluyla Duyurulması

o Zarar Miktarını Kanıtlayan Belgelerin Karşı Taraftan İstenmesi

          2- CEZA DAVALARI

Patent veya marka hakkına tecavüz halinde, bir yandan belge sahibinin sübjektif hakkı ihlal edilirken diğer yandan da toplumsal düzenin ekonomik açıdan bozulması tehlikesi ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu nedenle mevzuatımızda, fikri mülkiyet hukuku kurallarının ihlaline ilişkin yaptırımlar arasında cezai yaptırımlara da yer verilmiştir.

Markaların Korunması Hakkında KHK ile Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK'da öngörülen suçların başlıcaları şunlardır:

  • a) Gerçeğe aykırı kimlik bildiriminde bulunmak
  • b) Markanın, patentin koruma altında olduğunu belirten işareti, ürün veya ambalaj üzerinden izinsiz olarak kaldırmak
  • c) Kendisini haksız olarak patent/marka başvuru sahibi veya sahibi olarak göstermek
  • d) Hakkı olmadığı halde marka/patent hakkı üzerinde tasarrufta bulunmak

Yukarıda sıralamış olduğumuz hizmet alanları haricinde aynı zamanda Günal Hukuk Bürosu ortaklarından Av. Kübra Köksal marka vekilliği hizmeti de vermektedir.

Günal Hukuk Bürosu olarak, Marka ve Patent Hukuku alanında karşılaşacağınız sorunlar ve tarafı olduğunuz uyuşmazlıklar karşısında, hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sunmak üzere daima hazırız.