Günal Hukuk Bürosu
Av. Gurur Gaye Günal
Ankara
English Türkçe
 
Home » Hukuk Bürosu » Çalışma Alanları » İcra & İflas Hukuku
21.Kas.2010

İcra İflas Hukuku 

Toplum yaşamının büyük bir çoğunluğu, kişilerin karşılıklı iradelerinin uyuşması sonucu akdettikleri sözleşmelerden meydana gelmektedir. İdeal bir toplumda, sözleşmenin taraflarından edimlerini gereği gibi ve zamanında yerine getirmeleri beklenir. Bu, hem toplumsal yaşamın devamı hem de kanunlara saygılı bir toplum bilincinin yerleşmesi için zaruridir. Buna karşın, sözleşmesel ilişkilerde insan faktörü ön planda olduğundan, betimlenen toplumsal yaşamın kusursuz bir biçimde oluşturulması mümkün değildir. 

Bu çerçevede, bir hukuki işleme taraf olup edimini rızası ile yerine getirmeyen borçlu karşısında alacaklının korunması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu noktada, alacaklının bizzat müdahalesini önlemek amacıyla, kendisine mahkemeler aracılığı ile devletin yaptırım gücüne başvuru olanağı tanınmıştır. 

İcra ve iflas hukuku, alacaklının devletin cebir kuvvetine başvurduğu andan, alacağına kavuştuğu ana kadarki aşamaları, bu sosyal dengeyi de gözeterek düzenleyen hukuk dalıdır. Söz konusu hukuk dalında yer alan ve sözleşmenin taraflarına vekil aracılığı ile hizmet sunulabilecek  başlıca konular şunlardır: 

 • İcra ve iflas dairesi görevlilerinin sorumluluğu ve kusurlarından doğan tazminat davaları
 • İcra dairesinin işlemlerini şikayet
 • İlamlı icra
 • Çocuk teslimi hakkında ilamların yerine getirilmesi
 • Taşınmaz boşaltılması, tahliyesi ve teslimi hakkında mahkeme kararının yerine getirilmesi
 • Taşınmaz davalarında hükümlerin tapu ve gemi sicil dairelerine tebliği
 • Bir işin yapılmasına dair ilamların yerine getirilmesi
 • İrtifak hakları ile gemi üzerindeki intifa haklarına dair ilamların yerine getirilmesi
 • Para borcuna veya teminat verilmesine ilişkin mahkeme kararlarının yerine getirilmesinde geri bırakılması istekleri
 • İlamsız icra
 • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
 • İcra takibine itiraz
 • İcra takibine itirazın iptali davası
 • Borçlu itirazının kesin olarak kaldırılması yolu
 • Borçlu itirazının geçici olarak kaldırılması yolu
 • Menfi tespit davası
 • İstirdat davası
 • İstihkak davası
 • İhtiyati haciz
 • İflas yolları
 • İflasın ertelenmesi davası
 • İflasın tasfiyesi
 • İflasın kapanması ve kaldırılması
 • Basit tasfiye
 • İptal davası
 • Konkordato
 • Konkordatonun tamamen ortadan kaldırılması davası
 • İflastan sonra konkordato isteği ve iflasın kaldırılması davası
 • Borçlunun hileli iflas suçu
 • Sermaye şirketlerinin ve kooperatiflerin yeniden yapılandırılması 

İcra ve iflas hukuku dalında karşılaşacağınız sorunlar karşısında, hukuki yardım ve danışmanlık hizmeti sunmak üzere Günal Hukuk Bürosu olarak her zaman hazırız.